Pracownia

Humanizm. Hermeneutyka wartości

Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego

Pracownia „Humanizm. Hermeneutyka wartości”, utworzona decyzją Rady Naukowej Wydziału „Artes Liberales” 19 maja 2016 roku, wyłoniła się z Laboratorium „Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej. Od XV do XVIII wieku”. Zadaniem Pracowni jest rozwój studiów nad humanistycznym dziedzictwem polskim i europejskim oraz inspirowanie dialogu humanistów polskich i zagranicznych. Do grona jej członków należą pracownicy Wydziału „Artes Liberales” i uczeni z innych ośrodków akademickich.

Badania nad kulturą dawną

W centrum badań sytuuje się kultura Pierwszej Rzeczypospolitej traktowana jako integralna, lecz oryginalna część kultury europejskiej. Celem studiów jest rekonstrukcja sieci związków interkulturowych, poznanie dróg i form obustronnej wymiany idei i wartości religijnych, politycznych i literackich oraz ukazanie kształtującej się w dialogu z Europą struktury aksjologicznej kultury polskiej.

Inicjatywy wydawnicze

Owocem prac zainicjowanych w Laboratorium, a kontynuowanych w Pracowni, jest seria wydawnicza „Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości”. W Pracowni powstają także monograficzne edycje dzieł zagranicznych uczonych, ujęte w serii „Nauka o Literaturze Polskiej za Granicą”.

Dydaktyka i popularyzacja wiedzy

Aktywność Pracowni przejawia się także na forum dydaktycznym i popularyzatorskim. Prowadzone jest od kilku lat (wcześniej pod egidą Laboratorium) seminarium doktoranckie „Tradycje i nowe drogi humanistyki współczesnej” i „Humanizm w kulturze europejskiej. Idee, nurty, paradygmaty” oraz konwersatorium „Renesans w kulturze europejskiej”. Z zamiarem rozwoju i popularyzacji wiedzy o dziedzictwie humanistycznym organizowane są debaty i konferencje naukowe.

Logo WAL (72 dpi)